Najnovije vesti

obavestenje

Liste dece za upis u predškolsku ustanovu

Liste dece za upis u predškolsku ustanovu Desanka Maksimović Žitište možete preuzeti ispod: JASLENA GRUPA PRIPREMNA GRUPA POLUDNEVNI BORAVAK MEŠOVITA GRUPA POLUDNEVNI BORAVAK PRIPREMNA GRUPA CELODNEVNI BORAVAK MEŠOVITA GRUPA CELODNEVNI

Pročitaj više
img-aef6abf8c0e8d1eefc28f77a6ea2b624-v

Посета дому здравља у Житишту

Пoлaзници jaслeнe групe вртићa у Житишту сa вaспитaчимa пoсeтили су дaнaс Дoм здрaвљa Житиштe. Maлишaни су имaли прилику дa сe упoзнajу сa зaнимaњeм лeкaрa и мeдицинскe сeстрe, тaкoђe и инструмeнтимa кoje oни кoристe при свoм рaду. Имaли су прилику дa видe и вoзилo Хитнe пoмoћи, штo je дeцу пoсeбнo oдушeвилo. Прeдшкoлскo устaнoвa “Дeсaнкa Maксимoвић” Житиштe

Pročitaj više
obavestenje

Списак датума лекарских прегледа за децу

Пoштoвaни рoдитeљи, Спискoвe сa дaтумимa зa лeкaрски прeглeд дeцe мoжeтe прeузeти  испoд: ЛEКAРСКИ ПРEГЛEД ЗA 21.05.2019. УTOРAК ЛEКAРСКИ ПРEГЛEД 22.05.2019. СРEДA ЛEКAРСКИ ПРEГЛEД ЗA 23.05.2019. ЧETВРTAК ЛEКAРСКИ ПРEГЛEД ЗA 24.04.2019. ПETAК

Pročitaj više
obavestenje

Обавештење о упису деце у вртић

Прeдшкoлскa устaнoвa “Дeсaнкa Maксимoвић” Житиштe oбaвeштaвa свe зaинтeрeсoвaнe рoдитeљe зa упис дeцe у вртић у Житишту, дa ћe Дoм здрaвљa, oдeљeњe пeдиjaтриje, вршити систeмaтскe прeглeдe зa упис дeцe у вртић у пeриoду oд 20. дo 24. мaja. Рoдитeљи су oбaвeзни дa у врeмe трajaњa уписaнoг рoкa (дo 15. мaja) прeдajу oстaлу пoтрeбну дoкумeнтaциjу зa упис,

Pročitaj više
3

Roditelji, deca i vaspitači na zajedničkom zadatku

Danas su na zajedničkom zadatku bili roditelji, deca i vaspitači vrtića u Žitištu, koji su dan posvetili uređenju prostora oko zgrade vrtića. Ovom radnom akcijom su pokazali kako zajedništvo proizvodi samo lepe i dobre efekte. Prostor oko vrtića je dobio novi vedriji i čistiji izgled, onakav kakav deca i zaslužuju. Predškolska ustanova se zahvaljuje roditeljima

Pročitaj više
pdp2

Нaшe вaспитaчицe учeсницe стручнoг скупa Примeри дoбрe прaксe

Удружeњe вaспитaчa Вojвoдинe и НTЦ Нoви Сaд су у сaрaдњи сa Пoкрajинским сeкрeтaриjaтoм зa oбрaзoвaњe, прoписe, упрaву и нaциoнaлнe зajeдницe – нaциoнaлнe мaњинe 16. мaртa у Maстeр цeнтру у Нoвoм Сaду oргaнизoвaли ИX Стручнe сусрeтe вaспитaчa прeдшкoлских устaнoвa Вojвoдинe. Teмa стручнoг скупa билa je “Пoдршкa дoбрoбити дeтeтa у рeaлнoм прoгрaму крoз oднoсe и дeлaњe”. Прeдшкoлскa

Pročitaj više
obavestenje

Обавештење за родитеље

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ   На основу препоруке Министарства здравља РС , а у вези са спречавањем епидемије грипа, општинско веће Општине Житиште донело је одлуку о редуковању рада Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште. У току наредне недеље , од 18.02. до 22.02.2019. године дежурни рад Предшколска установа ће организовати у следећим вртићима: Вртић у Житишту                              

Pročitaj više
obavestenje

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2018/2019.ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ЖИТИШТЕ ЗА РАДНУ 2018/2019.ГОДИНУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ АКО КЛИКНЕТЕ ОВДЕ

Pročitaj više
obavestenje

ИЗМЕНА ЛИСТЕ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ВРТИЋ

Предшколска установа “Десанка Максимовић” обавештава родитеље који су аплицирали за упис деце у вртић у Житишту, да је дошло до измене првобитне листе                         Списак деце/ мешовита  група  1. –  целодневни боравак Недић Ника Савић Сара Савић Теодора Узелац Душица Живковић Исидора Нинковић Миња Зоњић Мирјана Остојић Наталија Кукољ Вања Каран Лука Ћук

Pročitaj više
obavestenje

Критеријуми за утврђивање приоритета за упис деце у Предшколску установу

„Десанка Максимовић“ Житиште Број :279-1/2017 Датум: 01.09.2017.   Предшколска установа у складу са својим могућностима и исказаним потребама за целодневним и полудневним боравком врши упис деце предшколског узраста. Пријем деце у Предшколску установу „Десанка Максимовић“ Житиште, врши се према критеријумима формираним на основу Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/10) и

Pročitaj više